Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”)

1. A Tájékoztató célja, hatálya

Az Y.B.L.-Lindner Befektető és Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-676212) mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja a felhasználók („Felhasználók” vagy „Érintettek”) adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő honlapján (http://www.yblpalota.hu/; „Honlap”) a Felhasználók által önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon adatkezelésekre, amikor a Felhasználó egyéb módon – így telefonon, e-mailben vagy postai úton – kapcsolatba lép az Adatkezelővel, kérdést tesz fel.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel – összhangban került összeállításra.

2. Fogalom meghatározások

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, stb.) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;

Szolgáltatás: Az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a honlapon.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki részére személyes adatokat továbbít.

4. A kezelt személyes adatok köre

A Honlapunkon elérhető egyes szolgáltatások – így különösen az Adatkezelő tulajdonában lévő YBL Palota Irodaházzal kapcsolatos bérleti érdeklődés („Bérleti érdeklődés”) – igénybevételének, valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy a Felhasználók önkéntesen személyes adatot szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

A Felhasználó által a Bérleti érdeklődés esetén megadásra kerülő adatok: cég neve, cég címe, cég tevékenységi köre, kontaktszemély, telefon, mobil, e-mail, honlap, területi igény, dolgozói létszám, költözés időpontja, bérlés időtartama.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon keresztül vagy egyéb módon – telefonon, e-mailben vagy postai úton – kapcsolatba lép az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát és személyes adatait a kérdése, megkeresése megválaszolásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Kiskorúak védelme

A Honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 16. életévüket. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kerül Önnel személyes kapcsolatba, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Amennyiben azt észleljük, hogy a Honlapunk felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély nélkül használja ezt a Honlapot, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra. Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt ezen a Honlapon keresztül, szülője vagy gondviselője engedélye nélkül.

6. Az Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja
(a) az online tartalomszolgáltatás – az Adatkezelő tevékenységének bemutatása,
(b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás,
(c) egyedi Felhasználói megkeresések – így különösen a Bérleti érdeklődések –kezelése, intézése,
(d) statisztikák, elemzések készítése,
(e) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,
(f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

Az adatkezelés jogalapja a fentieken túl lehet a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele vagy jogi kötelezettsége teljesítése vagy az Adatkezelő lényeges jogos érdeke is. Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő az Érintett adatait az adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy reklamációkezelés céljából küldött e-mailek vagy postai úton küldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet vagy a levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókról részletesebb információt az ybl.palota@t-online.hu címen kaphat.

8. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A szerződéses partnerek és/vagy a cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

9. Adatbiztonság
Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.

10. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett az adatkezelésre vonatkozóan az ybl.palota@t-online.hu e-mail címre megküldött e-mail útján vagy az Adatkezelő fenti címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (a) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő munkatársaihoz az ybl.palota@t-online.hu e-mail címen.

Az Érintett a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Lezárás időpontja: 2018. május 25.